Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MEAL-EXPERT, s. r. o.

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou MEAL-EXPERT, s. r. o., so sídlom Švábska 43, 880 01 Prešov, Slovenska Republika, IČO: 52 180 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 37750/P (ďalej aj ako „MEAL-EXPERT, s. r. o. “), ako Poskytovateľom a druhou stranou ako objednávateľom.

2. Spoločnosť MEAL-EXPERT, s. r. o. je prevádzkovateľom internetovej stránky a internetového obchodu www.meal-expert.com.

3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

II. Vymedzenie pojmov

1. Poskytovateľ – spoločnosť MEAL-EXPERT, s. r. o. , ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy koná v rámci svojho predmetu činnosti zapísaného v obchodnom registri, a teda koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Objednávateľ – fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorá si objednáva službu – stravovací plán vytvorený automatickým systémom od poskytovateľa, pričom pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Objednávka – právny úkon objednávateľa vykonaný prostredníctvom aplikácie, na základe ktorého si objednávateľ objednáva službu stravovací plán vytvorený automatickým systémom od poskytovateľa v súlade s aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa v čase vytvorenia a odoslania objednávky.

4. Zmluva – zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 2

5. Internetový obchod a/alebo aplikácia - je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

6. Služba – personalizovaný stravovací plán a jeho súčasti generované profesionálnou nutričnou aplikáciou, ktorá zahŕňa všetky požadované údaje od zákazníka vypísané vo formulári. Hlavnou vlastnosťou služby je, že umožňuje objednávateľovi plánovať svoj stravovací režim podľa zadaných kritérií. Stravovací plán má len odporúčací charakter.

 

III. Uzatvorenie zmluvy

1. Objednávateľ si prostredníctvom aplikácie objednáva od predávajúceho službu –  stravovací plán vytvorený automatickým systémom v súlade s aktuálnou ponukou a aktuálnym cenníkom poskytovateľa platných v čase vytvorenia a odoslania objednávky objednávateľa poskytovateľovi.

2. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke pravdivo uviesť svoj emailový kontakt ako aj všetky ďalšie údaje požadované internetovým obchodom alebo aplikáciou predávajúceho.

3. Objednávateľ je povinný vo svojej objednávke vybrať spôsob platby za objednanú službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom.

4. V prípade, ak nebude objednávka objednávateľa obsahovať všetky údaje podľa týchto VOP, bude táto objednávka považovaná za neúplnú a poskytovateľ nie je povinný na ňu prihliadať.

5. Objednávka objednávateľa odoslaná poskytovateľovi prostredníctvom aplikácie a následná úspešná platba predstavuje uzatvorenie zmluvy. Objednávka je pre objednávateľa záväzná.

6. Poskytovateľ je oprávnený prijať objednávku objednávateľa, ktorá obsahuje všetky údaje podľa týchto VOP.

7. Poskytovateľ je oprávnený potvrdiť prijatie objednávky objednávateľa, a to prostredníctvom emailovej správy. Potvrdenie o prijatí objednávky a dodaní služby je automatická emailová správa.

8. Potvrdením o prijatí objednávky dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, a to v rozsahu uvedenom v potvrdením o prijatí objednávky.

9. V prípade, ak nie je v možnostiach poskytovateľa dodať objednávateľovi službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom uvedený v objednávke, a to z akéhokoľvek dôvodu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, a to telefonicky alebo emailom.

10. Poskytovateľ uvedie alebo priloží v automatickom emaile nasledovné:

a) stravovací plán vytvorený automatickým systémom v PDF formáte,

b) potvrdenie o stave úhrady za službu od MEAL-EXPERT s. r. o. (má len informatívny charakter),

c) polohu stravovacieho plánu vytvoreného automatickým systémom na internete.

 

IV. Podmienky dodania služby

1. Poskytovateľ dodá objednávateľovi službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom  spôsobom uvedeným v potvrdení o prijatí platby.

2. Poskytovateľ dodá objednávateľovi službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom až po uhradení sumy za službu. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie sumy za službu na účet poskytovateľa.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie s dodaním služby - stravovací plán vytvorený automatickým systémom z dôvodu vyššej moci a/alebo z dôvodu, že omeškanie spôsobila tretia osoba.

4. Objednávateľ je povinný doručený stravovací plán vytvorený automatickým systémom bez zbytočného odkladu skontrolovať, a to v rozsahu, či doručený stravovací plán vytvorený automatickým systémom obsahuje všetky časti.

5. Poskytovateľ doručí spolu so stravovacím plánom vytvoreným automatickým systémom objednávateľovi aj doklad o zaplatení za dodanú službu.

6. Poskytovateľ nie je povinný dodať službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom objednávateľovi skôr, ako objednávateľ uhradí poskytovateľovi celkovú sumu na základe zmluvy za objednanú službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom.

 

V. Platobné podmienky

1. Kúpna cena služby - stravovací plán vytvorený automatickým systémom je určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti MEAL-EXPERT, s. r. o. Aktuálny cenník služby - stravovací plán vytvorený automatickým systémom je dostupný na webovej stránke spoločnosti www.meal-expert.com.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne znížiť a/alebo zvýšiť celkovú cenu služby - stravovací plán vytvorený automatickým systémom, a to aj po potvrdení o prijatí objednávky, v prípade nepredvídaného zvýšenia nákladov ako napríklad zmeny DPH, zmeny cla a poplatkov a iných. Poskytovateľ bude objednávateľa o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne cez email a na svojej webovej stránke www.meal-expert.com a navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie. V danom prípade je pre objednávateľa záväzná cena uvedená v doklade o zaplatení.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu za službu spôsobom určeným v objednávke, ak sa s poskytovateľom nedohodne inak.

 

VI. Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom objednávateľovi riadne a včas.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom v požadovanej kvalite.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi spolu so službou - stravovací plán vytvorený automatickým systémom a informatívny stav platby a doklad o zaplatení vzťahujúcu sa k službe - stravovací plán vytvorený automatickým systémom.

4. Poskytovateľ dáva možnosť objednávateľovi odstúpiť od zmluvy a to pomocou príslušných dokumentov na www.meal-expert.com (formulár odstúpenie od zmluvy).

5. Objednávateľ sa zaväzuje pri prevzatí služby – stravovací plán vytvorený automatickým systémom, stravovací plán vytvorený automatickým systémom riadne skontrolovať.

6. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, ak nebola služba - stravovací plán vytvorený automatickým systémom dodaná riadne a včas, oznámiť emailom poskytovateľovi alebo na www.meal-expert.com/sk/contact.

7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za službu - stravovací plán vytvorený automatickým systémom cenu v plnej výške.

8. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom poskytnutia služby poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä v rozsahu:

• uviesť pravdivé a úplné údaje v objednávke,
• objednávateľ je povinný vyplniť online formulár. V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany objednávateľa aplikácia nevykoná potrebné úkony a nepresmeruje ho k možnosti platby a tým zaniká akýkoľvek zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom.

9. Poskytovateľ dodáva objednávateľovi službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami, t. j. vytvorenie nutričného plánu pre objednávateľa na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti objednávateľa. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený na splnenie svojho záväzku dodať službu, použiť tretie osoby (odborníkov) podľa vlastného výberu poskytovateľa.

10. Poskytovateľ (ani odborníci, ktorých použije poskytovateľ na dodanie služby) nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu objednávateľa. Ak je odborník poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, plnenie tejto zmluvy odborníkom nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

11. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ dáva možnosť objednávateľovi odstúpiť od zmluvy a to pomocou príslušných dokumentov na www.meal-expert.com (formulár odstúpenie od zmluvy).

12. Objednávateľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať stravovací plán vytvorený automatickým systémom spolu so všetkou dokumentáciou, návodom a inou dokumentáciou k stravovací plán vytvorený automatickým systémom, ktorá mu bola doručená späť poskytovateľovi, a to najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia od odstúpenia.

13. Objednávateľ nie je oprávnený stravovací plán vytvorený automatickým systémom ďalej predávať či distribuovať akýmkoľvek tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa. stravovací plán vytvorený automatickým systémom, ktorý je predmetom dodanej služby je chránený v zmysle príslušných právnych predpisov ako autorské dielo, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva výlučne poskytovateľ.

14. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa stravovací plán vytvorený automatickým systémom alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci služby:

• použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t. j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.),
• zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania,
• poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou. V prípade porušenia záväzku objednávateľa podľa tohto bodu vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 1 000 €, a to za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody popri zmluvnej pokute v celom rozsahu.

15. Poskytovateľ je oprávnený od uzatvorenej zmluvy ihneď odstúpiť v prípade, ak nastanú komplikácie s automatickým systémom alebo v prípade narušenia systému tretími stranami.

 

VII. Reklamačné podmienky

1. Objednávateľ má možnosť podať reklamáciu u poskytovateľa za vady služby - stravovací plán vytvorený automatickým systémom (ďalej aj ako „reklamácia“).

2. Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vady služby - stravovací plán vytvorený automatickým systémom bezodkladne po ich zistení.

3. Poskytovateľ potvrdí prijatie reklamácie a vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby - stravovací plán vytvorený automatickým systémom v primeranej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia poskytovateľovi. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané objednávateľovi písomne.

4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a bude mu vrátená plná suma za službu – stravovací plán vytvorený automatickým systémom.

5. Objednávateľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@meal-expert.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

7. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení (spotrebiteľskej) zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so (spotrebiteľskou) zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje objednávateľa sú spracované poskytovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov s v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto VOP, a to za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľovi jeho osobné údaje sprístupnil tretej osobe (zmluvným partnerom, prepravným spoločnostiam), a to výlučne za účelom plnenia uzatváranej zmluvy. Poskytovateľ je povinný ochrániť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Poskytovateľ je oprávnený spracovať údaje objednávateľa, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

2. Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti Poskytovateľa MEAL-EXPERT s. r. o. (tvorca aplikácie na automatickú tvorbu stravovacích plánov). Tento súhlas je objednávateľ oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia objednávateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky objednávateľa a tieto sú prístupné na internetovej stránke poskytovateľa.

2. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.

3. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

4. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.01.2019.